Bestemmingsplan Balk - Balk Zuid 2017 (24-07-2018)

Het plangebied heeft globaal betrekking op het deel van Balk ten zuiden van de Luts met uitzondering van de Raadhuisstraat en de Lytse Side. Het plangebied wordt aan de westzijde grotendeels begrensd door de Suderseewei: het sportcomplex en het perceel Lutswâl 14 zijn echter ook in dit plan meegenomen. Aan de oostelijke zijde vormt de Wikelerdyk-Jachtlustweg de grens: het perceel Jachtlustweg 55 maakt nog deel uit van het plangebied, verder is het bestemmingsplan Balk-Havendiken/Groene Wal één op één overgenomen. Aan de zuidzijde vormen de bestemmingsplannen Balk-Boslust Zuidwest en Balk-Boslust Noordoost de begrenzing.

Laatste wijziging

Juni 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Uitzondering hierop vormt het gebied bij de jachthaven dat ontwikkeld kan worden tot een “havenkwartier”. Voor een deel van dit gebied is een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen. Dit biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden de bestemming Bedrijf-watersportgebonden te wijzigen in een bestemming die een hotel-restaurant mogelijk maakt. Daarnaast is het bestemmingsplan Balk-Boslust Zuidwest (2011) als zodanig als woningbouwlocatie in het bestemmingsplan meegenomen. Verder is de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie vastgelegd en is waar mogelijk aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

De woningbouwmogelijkheden in het op 8 november 2011 vastgestelde bestemmingsplan Balk-Boslust Zuidwest zijn alsnog in het actualisatieplan Balk-Zuid 2017 opgenomen. Dit betekent:

  • Op de verbeelding is de in het ontwerpbestemmingsplan Balk-Zuid 2017 aan de betreffende gronden toegekende bestemming “Agrarisch-Cultuurgrond” gewijzigd in de bestemmingen “Groen”, “Verkeer”, “Water” en “Wonen-1”. Uitgangspunt is de verbeelding uit het bestemmingsplan Balk-Boslust Zuidwest, waarbij de bestemmingen zijn aangepast aan en afgestemd op het gemeentelijke Handboek bestemmingsplannen. Ook de Toelichting is op de opname van het plan voor Balk-Boslust Zuidwest aangepast.
  • Voor het perceel It Bjirkenbos 12 wordt een afwijkende goothoogte toegestaan. Artikel 20.2.1.e luidt nu als volgt: de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering', in welk geval de goothoogte ten hoogste 4,00 m zal bedragen.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Balk-Zuid 2017 die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

Met ingang van 27 juli 2018 ligt gedurende 6 weken het op 27 juni 2018 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Balk-Zuid 2017 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Balk Zuid 2017 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.