Bestemmingsplan Balk – De Volharding (11-10-2017)

Het plangebied betreft het voormalige bedrijfsterrein De Volharding te Balk. Het gebied wordt ten noordwesten en noordoosten begrensd door het water van de Luts. Ten zuidwesten bestaat de grens uit de bestaande huurwoningen aan de Mr. C.J. Trompstraat en één vrijstaande woning aan de Lytse Side. Aan de zuidoostkant grenst het plangebied aan de Jachthavendijk en de bestaande woning/fysiotherapiepraktijk Jachthavendijk 9.

Laatste wijziging

Oktober 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt het realiseren van 8 kavels voor vrijstaande woningen. De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via twee toegangen, één vanaf de Mr. C.J. Trompstraat en één vanaf de Jachthavendijk. Het plan maakt ook realisatie van ligplaatsen mogelijk.

De welstandsontwikkelcriteria zien op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld op de locatie De Volharding te Balk. Met het vaststellen van de welstandsontwikkelcriteria beogen wij een wijziging van de welstandsnota.

Inzien

Met ingang van vrijdag 13 oktober tot en met donderdag 23 november 2017 ligt gedurende 6 weken het vastgestelde bestemmingsplan Balk – De Volharding 2017 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en de welstandsontwikkelcriteria kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over de welstandsontwikkelcriteria is onder aan deze pagina te vinden.

U kunt het geactualiseerde ontwerpbestemmingsplan Balk - De Volharding ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Welstandsontwikkelcriteria ook ter inzage maar geen bezwaar of beroep mogelijk

De vastgestelde welstandsontwikkelcriteria gebied Balk – De Volharding liggen ook ter inzage. De welstandsontwikkelcriteria betekenen feitelijk een wijziging van de Welstandsnota. De welstandsontwikkelcriteria zien op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld op de locatie De Volharding te Balk. Tegen het besluit tot het vaststellen van de welstandsontwikkelcriteria (wijziging van de welstandsnota) is geen bezwaar of beroep mogelijk. De welstandsontwikkelcriteria treden in werking met ingang van de dag volgende op deze bekendmaking.