Bestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond (02-07-2020)

Het plangebied omvat jachthaven en camping Lutsmond aan de zuidzijde van de Lutsmond in Balk.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van jachthaven en camping Lutsmond door onder meer de bouw van 20 recreatieve waterwoningen langs een nieuw te graven waterpartij, de bouw van twee vakantiewoningen aan de Luts, een beheerderswoningen ter hoogte van de (zuidelijke) entree, een receptiegebouw, de mogelijkheid van kleinschalige horeca activiteiten (koffiecorner, kleine etenswaren). Het westelijk deel van het plangebied wordt beschikbaar gesteld voor natuurontwikkeling.

De tekst van de plantoelichting is op het onderdeel Ontgrondingenverordening Friesland (Hoofdstuk 3.3) verduidelijkt en in Hoofdstuk 6.1 is vermeld dat er in de overleg- en inspraakprocedure  een inspraakreactie was ontvangen die geen aanleiding heeft gegeven om het plan te wijzigen.

Inzien

Met ingang van 8 juli 2020 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het op 24 juni 2020 door de gemeenteraad van De Fryske Marren vastgestelde bestemmingsplan ‘Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond’ met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken .

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.