Bestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond (17-09-2019)

Ten noordoosten van Balk ligt een recreatiegebied aan de Lutsmond en aansluitend op het Slotermeer. Aan de zuidzijde van de Luts ligt jachthaven en camping Lutsmond. Aan de westkant van de camping zijn volgens het geldende bestemmingsplan camperstandplaatsen toegestaan.

Laatste wijziging

Augustus 2019

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van Jachthaven en landschapscamping Lutsmond waarbij een aantal functies mogelijk worden gemaakt zoals het toevoegen van 24 recreatiewoningen, kleinschalige horeca-activiteiten (koffiecorner, verkoop kleine etenswaren, alcoholvrije dranken), een servicepunt voor brandstof en een parkeerplaats. Ter compensatie van verhard oppervlak wordt een waterpartij aangelegd. Het westelijk deel van het plangebied wordt beschikbaar gesteld voor natuurontwikkeling.

Inzien

Met ingang van 20 september 2019 ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Balk Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond voor iedereen  ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het voorontwerpbestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het voorontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Balk- Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders nemen besluit over de overleg- en inspraakreacties . Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt besloten om het ontwerpbestemmingsplan gereed te maken  voor de formele vaststellingsprocedure met  zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.