Bestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond (17-03-2020)

Ten noordoosten van Balk ligt een recreatiegebied aan de Lutsmond en aansluitend op het Slotermeer. Aan de zuidzijde van de Luts ligt jachthaven en camping Lutsmond. Aan de westkant van de camping zijn volgens het geldende bestemmingsplan camperstandplaatsen toegestaan.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van jachthaven en camping Lutsmond door onder meer de bouw van 20 recreatieve waterwoningen langs een nieuw te graven waterpartij, de bouw van twee vakantiewoningen aan de Luts, een beheerderswoningen ter hoogte van de (zuidelijke) entree, een receptiegebouw, de mogelijkheid van kleinschalige horeca activiteiten (koffiecorner, kleine etenswaren). Het westelijk deel van het plangebied wordt beschikbaar gesteld voor natuurontwikkeling.

Inzien

Met ingang van 19 maart 2020 ligt gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Balk -Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond’ , in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan kunt u inzien bij :

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerpbestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Balk- Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.