Bestemmingsplan Balk - Recreatiewoningen Lutsmond - Noord, inclusief Beeldkwaliteitsplan (06-03-2020)

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de agrarische gronden aansluitend op recreatiepark Markant te Balk. De gronden van camping Marswâl en Yn ‘Finne maken ook deel uit van het plangebied.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan omvat een ruimtelijke juridische regeling voor een nieuw complex ten zuiden van recreatiepark Markant met maximaal 50 hoogwaardige recreatiewoningen. De woning aan het Tsjamkedykje 5 wordt de bedrijfswoning bij het terrein, hierbij wordt een receptiegebouw gerealiseerd dat tevens dient voor opslag en onderhoud.

Het nieuwe recreatiepark krijgt ter hoogte van restaurant paviljoen Badmeester Keimpe een ontsluiting op het Tsjamkedykje; tussen deze nieuwe aansluiting en de trailerhelling is een beweegbare brug voorzien met een doorvaarthoogte van 1,5 meter in gesloten toestand waarmee een groot deel van de boten het park kunnen bereiken zonder dat de brug geopend hoeft te worden.

Voor de locatie is een beeldkwaliteitsplan ontworpen met daarin opgenomen specifieke toetsingscriteria voor de recreatiewoningen. Het beeldkwaliteitsplan is als bijlage aan het bestemmingsplan toegevoegd. Deze wordt gelijktijdig in procedure gebracht en maakt na vaststelling deel uit van de welstandsnota.

Inzien

Met ingang van 13 maart 2020 ligt gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Balk Recreatiewoningen Lutsmond – Noord’ , inclusief het Beeldkwaliteitsplan (aanpassen welstandnota) in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerpbestemmingsplan Balk - Recreatiewoningen Lutsmond - Noord inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreactie

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan inclusief het beeldkwaliteitsplan  ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover  indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Balk Recreatiewoningen Lutsmond – Noord en/of het beeldkwaliteitsplan;
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.