Bestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9 (24-07-2020)

Het betreft een bestemmingsplan voor het perceel Bandsloot 9 te Bantega waar een bouw- en afhangbedrijf is gevestigd.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Op basis van het geldende bestemmingsplan Bantega (2016) is ter plaatse van het perceel een bedrijf uit milieucategorieën 1 en 2 toegestaan. Een bouw- en afhangbedrijf valt binnen een bedrijf uit milieucategorie 3.1 op grond van de Handreikingen Bedrijven en milieuzonering van de VNG. Deze categorie is alleen van toepassing op bouwbedrijven met een oppervlakte minder of gelijk aan 2.000 m2. Het bedrijf is daarmee in strijd met het geldende bestemmingsplan. In het voorheen geldende bestemmingsplan Bantega (2004) was het perceel wel voorzien van de aanduiding 'bouwbedrijf'. Binnen deze aanduiding was het huidige bedrijf toegestaan. Deze aanduiding is abusievelijk in het huidige bestemmingsplan niet overgenomen. Dit bestemmingsplan beoogt de hierboven benoemde fout te herstellen.

Inzien

Met ingang van maandag 27 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerp-raadsbesluit, het ontwerpbestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Bantega - Bandsloot 9 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 05 14.