Bestemmingsplan Bantega - Jachtkamp Fase 2 (12-07-2017)

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt aan de zuidzijde begrensd door de bestaande bebouwing van de wijk Jachtkamp 1 en aan de westzijde door de bestaande bebouwing aan de Middenweg. Aan de noord- en oostzijde grenst het plangebied aan het agrarisch gebied.

Laatste wijziging

Juni 2017

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van een nieuw en kleinschalig woongebied aan de noordzijde van Bantega. Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 11 woningen, waarbij zowel vrijstaande woningen, geschakelde woningen als rijwoningen mogelijk zijn. De stedenbouwkundige structuur speelt in op de structuur van de bestaande woonwijk Jachtkamp 1 en op de ligging, grenzend aan het landelijke gebied. Het plangebied wordt zorgvuldig in het landschap ingepast.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Met inachtneming van de overwegingen in de tussenuitspraak is het bestemmingsplan als volgt aangepast:

  • In artikel 3 “Groen” is in lid 3.1 de tekst “met daaraan ondergeschikt” vervangen door de tekst “met daar in ondergeschikte mate bijbehorend”;
  • Voorts zijn in artikel 3 “Groen” in lid 3.1 de subleden c (sloten, bermen en beplanting), f (tuinen en terreinen), g (wegen en woonstraten) en h (parkeervoorzieningen) geschrapt;
  • Paragraaf 5.2 van de Toelichting is op bovenbeschreven wijzigingen aangepast.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Staat van wijzigingen bestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2 (28-06-2017) die bij het raadsbesluit behoort.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan Bantega - Jachtkamp Fase 2 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.