Bestemmingsplan Bantega - Jachtkamp Fase 2 (12-07-2017)

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt aan de zuidzijde begrensd door de bestaande bebouwing van de wijk Jachtkamp 1 en aan de westzijde door de bestaande bebouwing aan de Middenweg. Aan de noord- en oostzijde grenst het plangebied aan het agrarisch gebied.

Laatste wijziging

Juni 2017

Status

Gewijzigd vastgesteld

Beknopte inhoud

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van een nieuw en kleinschalig woongebied aan de noordzijde van Bantega. Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 11 woningen, waarbij zowel vrijstaande woningen, geschakelde woningen als rijwoningen mogelijk zijn. De stedenbouwkundige structuur speelt in op de structuur van de bestaande woonwijk Jachtkamp 1 en op de ligging, grenzend aan het landelijke gebied. Het plangebied wordt zorgvuldig in het landschap ingepast.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Met inachtneming van de overwegingen in de tussenuitspraak is het bestemmingsplan als volgt aangepast:

  • In artikel 3 “Groen” is in lid 3.1 de tekst “met daaraan ondergeschikt” vervangen door de tekst “met daar in ondergeschikte mate bijbehorend”;
  • Voorts zijn in artikel 3 “Groen” in lid 3.1 de subleden c (sloten, bermen en beplanting), f (tuinen en terreinen), g (wegen en woonstraten) en h (parkeervoorzieningen) geschrapt;
  • Paragraaf 5.2 van de Toelichting is op bovenbeschreven wijzigingen aangepast.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Staat van wijzigingen bestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2 (28-06-2017) die bij het raadsbesluit behoort.

Inzien

Met ingang van 14 juli 2017 ligt gedurende 6 weken het op 28 juni 2017 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Dit besluit volgt op de tussenuitspraak van 19 april 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). De gemeenteraad heeft daarbij de opdracht gekregen om het door de Afdeling geconstateerde gebrek in het eerdere vaststellingsbesluit van 29 juni 2016 te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

U kunt het bestemmingsplan Bantega - Jachtkamp Fase 2 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u ook inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door een belanghebbende beroep tegen de aangebrachte wijzigingen (c.q. tegen het vaststellingsbesluit van 28 juni 2017) worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 29 juni 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2 hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroep betrekking heeft op de ongewijzigd gebleven planonderdelen.