Bestemmingsplan Broek-Noord 2017 (12-06-2019)

Dit plan omvat de bebouwde kom (inclusief de schiphuizen) én de net buiten de kom gelegen (niet-agrarische) bebouwing die nog wel deel uitmaakt van dit dorp. De begrenzing van het plan is afgestemd op het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Noord.

Laatste wijziging

Maart 2019

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het dorp is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • In artikel 1 “Begrippen” van de Regels is een lid 1.17 ingevoegd waarin het begrip “bijbehorend bouwwerk” wordt beschreven. De overige in artikel 1 genoemde begrippen zijn in voorkomende gevallen vernummerd;
  • Op de verbeelding is een aanduiding “sba-gobb” opgenomen voor het perceel Plústerdyk 1 waarmee wordt aangeduid dat hier meer dan de maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken (70m²) aanwezig is;
  • In paragraaf 4.3 “Archeologie en cultuurhistorie” van de Toelichting is een aanvulling op de tekst gedaan;
  • De in het ontwerpbestemmingsplan toegekende bestemming ‘Agrarisch Cultuurgrond ‘ aan een deel van het perceel It Noard 115 te Broek is gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’1”, zonder bouwvlak voor een woning, waarbij op de verbeelding en in de regels is vastgelegd dat geen extra bouwwerken meer kunnen worden gebouwd.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Broek-Noord 2017 die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

Met ingang van 10 april 2019 ligt gedurende 6 weken het op 27 maart 2019 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Broek-Noord 2017 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Broek-Noord 2017 ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.