Bestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9 (21-10-2020)

Het plangebied betreft het perceel Plústerdyk 9 Broek. 

Laatste wijziging

September 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een wijziging van een agrarisch-natuurbestemming naar een woonbestemming op het perceel Plústerdyk 9 te Broek.

Inzien

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9 met bijbehorende stukken met ingang van 23 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Broek - Plústerdyk 9 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Broek - Plústerdyk 9
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling  Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.