Bestemmingsplan Broek Zuid (18-12-2017)

Bestemmingsplan Broek Zuid

Het plangebied Broek Zuid ligt ten westen en ten zuiden van respectievelijk de kernen Joure en Broek. Een nieuw te graven watergang verbindt de nieuwe woningen met het open vaarwater aan de Jouster Zijlroede. Verder  zijn de volgende gronden en percelen meegenomen in het plangebied: de percelen aan It Súd 1 t/m 17 (oneven nrs.), percelen aan de Harddraversweg 78 en Omkromte 15 en 17, gronden aan de Tramwei die nodig zijn voor de aanleg van de rotonde inclusief ruimte voor carpoolplaatsen en agrarische gronden aan de noordkant van het plangebied en ten noorden en zuiden van de Omkromte.

Laatste wijziging

December 2017

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan bevat een ruimtelijke juridische regeling voor de bouw van 86 woningen aan open vaarwater in Broek Zuid. Het plan betreft een woonmilieu met ruime opzet en een gemiddelde kavelgrootte van 1.000 m2. Naast gronden die nodig zijn voor de nieuwe woonwijk en de nieuwe watergang, zijn ook enkele andere percelen in het plangebied meegenomen zoals de percelen aan It Súd nrs. 1 t/m 17 (oneven nrs.), percelen aan de Harddraversweg 78 en Omkromte 15 en 17, gronden aan de Tramwei die nodig zijn voor de aanleg van de rotonde met ruimte voor carpoolplaatsen en agrarische gronden aan de noordkant van het plangebied en ten noorden en ten zuiden van de Omkromte.

De welstand ontwikkelcriteria zien op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld voor de nieuwe woningen in Broek Zuid.  De vastgestelde welstand ontwikkelcriteria zijn aan de welstandsnota toegevoegd.

In het plangebied Broek Zuid wordt geen aardgasdistributienet aangelegd.

Het gelijktijdig vastgestelde exploitatieplan Broek Zuid wordt afzonderlijk bekendgemaakt.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Op blz. 12 van de plantoelichting zijn de volgende woorden verwijderd: ‘als compensatie voor het slopen van de bedrijfsbebouwing’ (betreft It Súd 11), vermeld wordt dat het gaat om twee compensatiewoningen voor het vervallen van de agrarische bestemming voor het perceel It Súd 11 zonder sloop van bedrijfspanden;
  • In het akoestisch onderzoek op blz. 14 behorende bij het vastgestelde bestemmingsplan is de bouwhoogte van 6 m. in 9 m. veranderd (betreft It Súd 11);
  • De brief van Brandweer Fryslân is als bijlage aan het plan toegevoegd;
  • De plaatsen die volgens het archeologisch onderzoek nader onderzoek of begeleiding bij de uitvoering nodig hebben, zijn in de regels en op de verbeelding voorzien van een archeologische waarden bescherming;
  • Wat betreft de aansluiting op de Jouster Zijlroede is in de plantoelichting aangevuld en beschreven welke inrichtingsafspraken zijn gemaakt met provincie over de nautische aspecten en met name wat betreft de aansluiting van de nieuwe woonwijk op de Jouster Zijlroede; de ligging van de nieuwe watergang is in de plantoelichting nader gemotiveerd;
  • Paragraaf 3.4 van de Plantoelichting is aangevuld met informatie over de ‘Beleidsregel bebouwde kommen’ waarbij beschreven is dat het gebied aan de westkant van It Súd buiten de bebouwde kom blijft liggen;
  • Paragraaf 4.1 van de plantoelichting van het bestemmingsplan is aangevuld met aspecten over de milieuzonering waarbij tevens gemotiveerd is dat er in relatie met het agrarisch bedrijf aan It Súd 19een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd en dat er geen nadelige gevolgen zijn voor dit in de plantoelichting genoemde toekomstgerichte melkveehouderijbedrijf;
  • In Paragraaf 4.2 is wat scheepvaartgeluid beschreven dat er een aanvaardbare situatie ontstaat als gevolg van de aanleg van de vaarverbinding die aansluit op de Jouster Zijlroede;
  • In Paragraaf 4.11 is nadere informatie opgenomen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling waarbij geconcludeerd is dat geen belangrijke milieugevolgen aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is dit tevens besloten.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Broek Zuid inclusief welstand ontwikkelcriteria en ontwerp exploitatieplan Broek Zuid’ die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

Het bestemmingsplan inclusief de welstandontwikkelcriteria zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.