Bestemmingsplan De Bolten-De Stikels, Gaestdyk 17 (06-06-2014)

Het plangebied ligt ten noordwesten van Spannenburg en ligt in het agrarisch gebied. Op de luchtfoto is de ligging van het perceel Gaestdyk 17 en het perceel De Bolten/De Stikels globaal aangegeven.

Laatste wijziging

Juli 2014

Status

Geheel in werking

Wijzigingen

VOF De Jong wil het bestaande melkveehouderijbedrijf aan de Gaestdyk te Tjerkgaast graag uitbreiden, maar op de huidige locatie is daarvoor echter geen ruimte. Het bedrijf ligt ingeklemd tussen het Prinses Margrietkanaal en de Gaestdyk. Het melkveehouderijbedrijf moet verplaatst worden naar een locatie waar ruimte is om het melkveehouderijbedrijf verder met perspectief en zonder knelpunten te kunnen ontwikkelen. Aan de overkant van de Gaestdyk, aan de rand van het Slotermeer heeft VOF De Jong 14ha in eigendom en 30ha in pacht. Deze locatie biedt voldoende mogelijkheden en geen beperkingen voor het oprichten van een nieuw veehouderijbedrijf. Het huidige bestemmingsplan voorziet op deze locatie echter niet in bouwmogelijkheden voor een nieuw veehouderijbedrijf.

Het college van de gemeente Skarsterlân heeft besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van de vigerende bestemming van de locatie om het oprichten van een nieuw veehouderijbedrijf mogelijk te maken. De bestaande locatie wordt ingericht als woonperceel en zal conform het ontstane gebruik worden bestemd als “wonen-voormalige boerderij”. Door de verplaatsing van het bedrijf naar de nieuwe locatie en de bestaande locatie aan het agrarische gebruik te onttrekken, neemt het aantal agrarische bedrijven in de gemeente niet toe. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 6 juni 2014 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Heremastate  1 te Joure en op de servicekantoren in Balk, Dubbelstraat  1 en Lemmer, Vissersburen 88 gedurende de openingstijden. U kunt de stukken ook digitaal inzien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1921.BWTJE13PLANTJEBOST-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.