Bestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen (16-06-2016)

Bestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen

In bijgaande figuur is de exacte begrenzing van het plangebied aangegeven. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de omliggende bestemmingsplannen.

Laatste wijziging

Mei 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeenteraad heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling is de volgende aanpassing doorgevoerd:

  • In een voormalig winkelpand aan de Duimstraat 31 te Echtenerbrug is mogelijk gemaakt dat hier maximaal twee wooneenheden mogen komen. De verbeelding en de regels (artikel 20.4 onder a) zijn hierop aangepast.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar het raadsbesluit en raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling van het betreffende bestemmingsplan.

Inzien

Met ingang van 17 juni 2016 ligt gedurende 6 weken het op 25 mei 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Echtenerbrug-Delfstrahuizen met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.