Bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder (10-10-2018)

Het plangebied grenst aan de zuidoostkant van het Rijsterbos en ligt ten zuiden van de kern Rijs.

Laatste wijziging

September 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt op bovengenoemde locatie een natuurbestemming te leggen. Hierdoor wordt het op deze gronden mogelijk om een gradiëntvolle overgang van het besloten Rijsterbos naar de open Séfonsterpolder te realiseren waarbij het tevens doel is om de verdroging van het Rijsterbos tegen te gaan. Er wordt een nieuwe bosrand gemaakt waarmee de overgang van bos naar het aangrenzende open landschap minder scherp wordt gemaakt. Wat verder weg van het bos is er ruimte voor vochtige, schrale, onbemeste graslanden. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast worden de recreatieve mogelijkheden van het gebied vergroot met nieuwe wandelpaden en (verlegde) ruiterpaden.

Inzien

Met ingang van 12 oktober 2018 ligt gedurende 6 weken het op 25 september 2018 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.