Bestemmingsplan Goïngarijp 2016 (10-05-2019)

Bestemmingsplan Goïngarijp 2016

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het gehele dorp Goingarijp (uitgezonderd het perceel It Hof 17a), met inbegrip van het deel van het dorp dat met name is ingericht ten behoeve van de verblijfsrecreatie en de watersport. Het plangebied wordt daarbij begrensd door de straten Ballingbuer (t/m nummer 6) –Kleasterwei-Rypwei aan de ene kant van het dorp, en It String aan de andere kant. Het perceel It String 2 en de tennisbanen maken eveneens deel uit van de actualisatie.

Laatste wijziging

April 2019

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het plan betreft een actualisatie. Deze actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeente heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is zoveel mogelijk afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan. De regeling voor de zomerhuizen is daarbij aangepast op verleende vergunningen zodanig dat er een aanpassing in de regels en op de verbeelding is gedaan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn in de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie 1 (gebied de Slachte) in de regeling voor bijbehorende bouwwerken (artikel 8.2.3) de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Artikel 8.2.3 onder a. is komen te vervallen;
 • Artikel 8.2.3 is als gevolg hiervan omgenummerd;
 • In het nieuwe sublid a is bepaald, dat de oppervlakte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten hoogste 25 m² zal bedragen (binnen de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een zomerhuis die ten hoogste 50 m² zal bedragen);
 • In het nieuwe sublid c is bepaald, dat de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk maximaal 4,40 m bedraagt (als aanvulling op de regel, dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk tenminste 1,00 m lager dient te zijn dan de bouwhoogte van het zomerhuis of de bestaande bouwhoogte indien deze hoger is, met dien verstande dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk binnen een afstand van 3,00 m van de perceelgrens of ter hoogte van de grens van de aanduiding bebouwingsvrije zone ten hoogste 5,00 m mag zijn en daarbuiten ten hoogste 6,00 m zal bedragen met in acht name van het gestelde onder 8.2.1);
 • De Toelichting is op bovengenoemde wijzigingen aangepast.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Goingarijp 2016 en het raadsbesluit.

Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht opgedragen een gebrek in het bestemmingsplan Goingarijp 2016, vastgesteld op 29 november 2017, te herstellen. Met het vaststellingsbesluit geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Raad van State van 6 februari 2019 met nummer 201801541/1/R3.

De Partiële hervaststelling  bestemmingsplan Goingarijp 2016 is naar aanleiding daarvan vastgesteld in die zin dat  artikel 1 Begrippen op de volgende punten is aangepast:

 • 1.3 aan-of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk:

Een bijbehorend bouwwerk dat in directe fysieke verbinding staat met het hoofdgebouw waaraan het wordt aan-of uitgebouwd. Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk houdt een toevoeging in  van een afzonderlijke ruimte  behorende bij een hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel, terwijl een uitgebouwd bijbehorend bouwwerk een vergroting inhoudt van een bestaande ruimte bij een hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel;

 • 1.16 bijbehorend bouwwerk:

Een functioneel met een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd (e) gebouw of overkapping, dat /die daaraan qua hoogte, alsmede omvang en/of situering ondergeschikt is;

 • 1.63 vrijstaand / op zich zelf staand bijbehorend bouwwerk:

Een bijbehorend bouwwerk dat vrijstaand van het hoofdgebouw waar het bij hoort wordt gebouwd en hoort bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel.

Inzien

Met ingang van 14 mei 2019 ligt gedurende 6 weken de op 24 april 2019 door de gemeenteraad van De Fryske Marren vastgestelde Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken ter inzage.

Het partieel hervastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het partieel hervastgestelde bestemmingsplan Goïngarijp 2016 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij deze partiële hervaststelling ten opzichte van de eerdere vaststelling van het bestemmingsplan op 29 november 2017 zijn aangebracht.

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 29 november 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Goingarijp 2016 hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.