Bestemmingsplan Goingarijp - It Hôf 17A (10-11-2016)

Het plangebied betreft het noordelijk deel van het perceel It Hôf 17 te Goingarijp. De ligging van het plangebied is weergegeven in bijgaande figuur.

Laatste wijziging

Oktober 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

In het noorden van de gemeente De Fryske Marren ligt een klein dorp genaamd Goingarijp. Dit dorp heeft door de ligging aan het Snitser Mar / Goaiïngarypster Puollen een sterk recreatief karakter. Aan It Hôf zijn vier woningen langs het water gelegen, waaronder It Hôf 17. Op dit perceel staat een woning. Ten noorden hiervan ligt een tuin met hierop een stacaravan. Het voornemen is om ter plaatse van de stacaravan een recreatiewoning/chalet te bouwen.

De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Om deze reden wordt voor de locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeente heeft door middel van een principebesluit aangegeven onder voorwaarden medewerking te willen verlenen aan de ontwikkeling. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader waarbinnen de gewenste situatie mogelijk is.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • In de planregels:
  1. in artikel 3, onder 3.2, wordt 3.2.1 c aangepast in: de oppervlakte van een zomerhuis zal ten hoogste 45 m2 bedragen.
  2. in artikel 3, onder 3.2, wordt 3.2.1 d aangepast in: de goothoogte van een zomerhuis zal ten hoogste 2,50 m bedragen.
  • Op de verbeelding:

Het bouwvlak wordt ingekort van 10 naar 9 meter aan de westzijde van het plangebied en wordt in het geheel 1 meter verplaatst vanaf de zuidelijke grens van het plangebied.

De toelichting is afgestemd op de wijzigingen.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het bestemmingsplan Goingarijp - It Hôf 17A inzien op ruimtelijkeplannen.nl, op het gemeentehuis te Joure en het servicekantoor te Lemmer en Balk.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.