Bestemmingsplan Harich Milieuterrein (01-05-2018)

Het voorontwerp bestemmingsplan omvat de locatie aan de Houtdijk 1a te Harich dat thans in gebruik is voor opslag en als wissellocatie voor containers van inzamelvoertuigen en waar op dit moment beperkte op- en overslag plaatsvindt.

Laatste wijziging

April 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan biedt het planologische kader voor de aanleg van een milieuterrein aan de Houtdyk 1a te Harich. Op het nieuwe milieuterrein worden afval en grondstoffen van de inwoners uit de gemeente De Fryske Marren ingewonnen. De locatie in Harich voorziet in grof huishoudelijk afval, groenafval en de meest voorkomende recyclebare stromen. Vanwege de beschikbare ruimte en hoeveelheden worden op het milieuterrein de volgende afvalstromen niet toegestaan: KCA, bouw- en sloopafval, vloerbedekking, matrassen, asbest en gasflessen. Voor deze afvalstromen is het milieuterrein in Lemmer beschikbaar.

Inzien

Met ingang van 9 mei 2018 ligt gedurende 6 weken het door de gemeenteraad van De Fryske Marren op 25 april 2018 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Harich Milieuterrein’ met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het bestemmingsplan Harich Milieuterrein tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door degenen die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.