Bestemmingsplan Harich (16-06-2016)

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het gehele dorp Harich. Het plangebied beslaat daarmee de gronden tot en met de percelen Stinsenwei 31 en 42 aan de (zuid-)westzijde, en de percelen Welgelegen 15 (Hotel Welgelegen) en Keamerlânswei 1 aan de (noord-)oostzijde van het dorp.

Laatste wijziging

Mei 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan voor het dorp Harich en heeft overwegend een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan is uitgegaan van de bestaande bestemmingen, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld mantelzorg) en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) zijn geactualiseerd. De gemeente heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is afgestemd op dit handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling is de volgende aanpassing doorgevoerd:

  • De diepte van de bouwvlakken voor de bestemmingen Wonen-1 en Wonen-2 is in overeenstemming gebracht met de diepte van de betreffende bouwvlakken uit het bestemmingsplan Harich (2004).

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar het raadsbesluit en raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling van het betreffende bestemmingsplan.

Inzien

Met ingang van 17 juni 2016 ligt gedurende 6 weken het op 25 mei 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Harich met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Harich inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.