Bestemmingsplan Idskenhuizen 2017 (21-02-2019)

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het gehele dorp inclusief de woonbebouwing aan de Stripedyk (oneven nummers) en de sportvelden. Ook de jachthaven en recreatieterreinen aan de westkant van het dorp zijn in deze actualisatie meegenomen. De begrenzing van het plan is afgestemd op de omliggende bestemmingsplannen waaronder het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Noord.

Laatste wijziging

December 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestaande bestemmingsplannen voor Idskenhuizen en de recreatieterreinen. Het is een actualisatie, dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het dorp is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de wijziging van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. In de toelichting is het wateradvies van het Wetterskip verwerkt en in artikel 4 lid 4.1 sub d zijn waterkerende functies aan de bestemmingsomschrijving toegevoegd.

Inzien

Met ingang van vrijdag 22 februari 2018 ligt gedurende 6 weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Idskenhuizen 2017 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Idskenhuizen 2017 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.