Bestemmingsplan Landgoed Boschoord (19-02-2014)

Ten noorden van Sint Nicolaasga ligt het landgoed Boschoord. Dit landgoed ligt op een recreatief strategische locatie, nabij de A7‐zone en op de overgang van het bosrijke Gaasterland en het waterrijke merengebied. Het landgoed bestaat uit het (monumentale) huis Boschoord en een naastgelegen woning met tuinderij, alsmede het omliggende bos en een kavel akkerbouwland.

De ligging van het landgoed en daarin de begrenzing van het plangebied is weergegeven in bijgaande figuur. 

Laatste wijziging

Februari 2014

Status

Ontwerp

Wijzigingen

Om de exploitatie van het landgoed als geheel in de toekomst levensvatbaar te houden, wordt voorgesteld om nieuwe functies te koppelen aan de bestaande functies. Om de gewenste ontwikkelingsrichting van het landgoed inzichtelijk te maken, is hiervoor de Ontwikkelingsvisie Landgoed Boschoord opgesteld. Deze visie is in november 2012 akkoord bevonden door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Skarsterlân en geldt als belangrijk uitgangspunt voor het bestemmingsplan.

Er wordt uitgegaan van het ontwikkelen van een ‘landgoedbedrijf’. Het landgoedbedrijf moet in kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving. Daarvoor moet de eigenaar ruimte krijgen om, voor de bedrijfsvoering, noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen te kunnen uitvoeren. De gevraagde flexibiliteit van de op het landgoed aanwezige functies vraagt om een flexibele ‘landgoedbestemming’. Het landgoed wordt dan als ruimtelijke entiteit erkend.

Dit bestemmingsplan is opgesteld om deze flexibele landgoedbestemming aan Landgoed Boschoord toe te kennen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 februari 2014 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Heremastate  1 te Joure en op de servicekantoren in Balk, Dubbelstraat  1 en Lemmer, Vissersburen 88 gedurende de openingstijden. U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Landgoed Boschoord inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de periode van ter visie ligging kan een ieder schriftelijk en mondeling een zienswijze indienen aangaande het ontwerpbesluit. Wij verzoeken u in uw zienswijze kenbaar te maken tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt.

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van De Friese Meren op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: adres Herema State, 8501 AA Joure, Postbus 101;
  • Per email: info@defriesemeren.nl, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed Boschoord;
  • Tevens is er een mogelijkheid om mondeling zienswijzen in te dienen na afspraak via het Afsprakenbureau, 14 05 14. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.