Bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek (06-07-2016)

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het perceel Stevenshoek 23. Dit perceel ligt aan het eind van de Stevenshoek in het noorden van Langweer. De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven in bijgaande figuur.

Laatste wijziging

Juni 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Aan de Stevenshoek in Langweer staat het voormalig hotel De Wielen. Dit gebouw staat op een markante plek, op de grens tussen het havengebied en de kom van Langweer en ook aan een belangrijke verbindingsroute tussen deze twee gebieden. Al enige tijd zijn er plannen om de locatie te herontwikkelen, waarbij deze een invulling krijgt die meer recht doet aan de bijzondere positie van het dorp. Deze herontwikkeling hangt losjes samen met de herinrichting van de openbare ruimte rondom Stevenshoek.

Het plan is opgevat om de locatie in te vullen met een appartementengebouw, in hoofdzaak voor permanente bewoning. In beperkte mate is ook het gebruik als recreatieappartementen mogelijk. Op de benedenverdieping wordt een horecafunctie voorgestaan. Het geheel krijgt een hoogwaardige uitstraling, passend bij de markante plek waarop het is beoogd.

De gewenste functie en bebouwing is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom wordt voor het perceel een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch‐planologisch kader, waarbinnen de gewenste invulling mogelijk is.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Wij doen gelijktijdig kennisgeving van het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen omdat de gemeenteraad op 23 september 2014 heeft besloten toepassing te geven aan artikel 3:30, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betreft de Wro-coördinatieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om besluiten voor een ontwikkeling te coördineren en van deze besluiten gelijktijdig kennisgeving te doen.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. Uit artikel 1.23 “horecabedrijf”, onder categorie 6 wordt de passage ‘dancing met een dansvloeroppervlak van kleiner dan 10 m2’ geschrapt
 2. Uit artikel 1.23 “horecabedrijf”, onder categorie 7 wordt de passage ‘met een dansvloer-oppervlak groter dan 10 m2’ geschrapt.
 3. Aan artikel 3.2.2, lid 3 wordt toegevoegd: ‘d.   een bijbehorend bouwwerk zal worden voorzien van een plat dak.’.
 4. In de planregels wordt in artikel 8.1 onder  b “beleidsregels” vervangen door “CROW-normen”

In de toelichting zijn de volgende wijzigingen aangebracht

 1. Toevoeging beelden ter verduidelijking huidige desolate uitstraling (paragraaf 2.2);
 2. Motivering keuzes ten aanzien van parkeren horecaonderneming (paragraaf 2.5);
 3. Verduidelijken keuzes ten aanzien van muziekcafés (paragraaf 4.1);
 4. Verduidelijken motivering dat er geen akoestisch onderzoek voor de horeca nodig is (paragraaf 4.1);
 5. Verduidelijken hoe de maatregelen om te voldoen aan de geluidsnormen als gevolg van de jachtwerf zijn geborgd in de regels (pararaaf 5.1);
 6. Aanvullen ecologische paragraaf met de resultaten van het nader onderzoek en het activiteitenplan (paragraaf 4.6);

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning betreft de activiteit bouwen, Het gaat om een gebouw op het perceel Stevenshoek 23 met daarin maximaal 18 appartementen en horeca in de eerste bouwlaag, gericht op de Stevenshoek, 8 garages en 12 carports.

Inzien

Met ingang van vrijdag 15 juli 2016 liggen ter inzage:

 1. het op 25 mei 2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Langweer – Appartementen Stevenshoek, het bijbehorende raadsbesluit en de bijbehorende stukken;
 2. de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (besluit van 27 juni 2016, verzonden 5 juli 2016).

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit tot vaststelling en de bijbehorende stukken evenals de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Langweer - Appartementen Stevenshoek ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Voor de mogelijkheid van beroep worden het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning als één besluit aangemerkt. Beroep kan gedurende de termijn van terinzagelegging worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen (nieuwe) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij adviseren belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.