Bestemmingsplan Langweer Uitbreiding 2016 (Actualisatie) (08-12-2017)

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het bestaande gedeelte van het dorp Langweer aan de zuidoostzijde en betreft het gebied aan de Legebuorren en directe omgeving Het plangebied beslaat daarmee de gronden van het plangebied Langweer Uitbreiding 2005. Het uitbreidingsplan is inmiddels gerealiseerd.

Laatste wijziging

November 2017

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het plan betreft overwegend een actualisatie. De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter; niet alle bestemmingen zijn hetzelfde gebleven. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningsvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeente heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is zoveel mogelijk afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Inzien

Met ingang van 14 december  2017 ligt gedurende 6 weken het op 29 november 2017 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Langweer Uitbreiding 2016’ met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het geactualiseerde bestemmingsplan Langweer Uitbreiding 2016 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.