Bestemmingsplan Lemmer – Buitengaats (04-03-2020)

Het actualisatiebestemmingsplan gaat de Beheersverordening  ‘Lemmer, Oosterzee-Gietersebrug en Bantega’ gedeeltelijk vervangen waarin het voorheen geldende bestemmingsplan ‘Buitengaats’ van 1990  voor het bedrijventerrein Buitengaats is verwerkt. Daarnaast wordt in het plangebied ook een deel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ herzien voor zover de geluidzone hier van toepassing is. Verder is een klein deel van het bestemmingsplan ‘Lemmer Centrum’ meegenomen ter plaatse van een nutsgebouw aan de Vuurtorenweg.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

Het nieuwe bestemmingsplan geeft één regeling voor dit gebied in Lemmer  en heeft overwegend een conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen, de bestaande bedrijvigheid wordt geen strobreed in de weg gelegd.  Het uitgangspunt is dat de bestaande situatie over het algemeen wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen.

Inzien

Met ingang van 9 maart 2020 ligt gedurende 6 weken het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Buitengaats (actualisatie) met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer - Buitengaats inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreactie

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Lemmer-Buitengaats
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.