Bestemmingsplan Lemmer – Burgemeester Krijgerplein (14-12-2017)

Het plangebied betreft het Burgemeester Krijgerplein te Lemmer. Het gebied wordt aan de noordoostzijde begrensd door de Vissersburen, de gevel en het verlengde daarvan van Vissersburen 31, de bebouwing met de nummers 2,3 en 6 van de Schans en de huisnummers 11 en 13 van het Burgemeester Krijgerplein aan de zuidzijde.

Laatste wijziging

November 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt de planologische mogelijkheden te scheppen voor het realiseren van bebouwing aan de oostzijde van het Burgemeester Krijgerplein. Ook maakt het bestemmingsplan de bouw van een kiosk mogelijk. Qua bestemmingen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestemmingen van het omliggende bestemmingsplan Lemmer – Centrum. Voor de bebouwing aan de oostzijde is de bestemming “Centrum” beoogd. Binnen deze bestemming zijn verschillende functies mogelijk, zoals wonen, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, horeca (categorie 1 tot en met 5) en lichte bedrijvigheid. Ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van centrum – kiosk” is een kiosk toegestaan. Ook is hier gedurende 5 jaar een verkooppunt in de vorm van een marktwagen toegestaan. 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Er was aanleiding om ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ambtshalve wijzigingen aan te brengen in het vast te stellen plan. Op de eerste plaats waren niet alle aanduidingen van het analoge plan ook in het digitale plan opgenomen. Op de tweede plaats kan het bestemmingsplan nog wat meer op het beoogde bebouwingsbeeld worden afgestemd. Het gaat om de volgende ambtshalve wijzigingen:

De verbeelding

De aanduiding ‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ stond wel op de analoge verbeelding, maar niet op de digitale verbeelding. De aanduiding wordt ook op de digitale verbeelding gezet.

De aanduiding ‘Waarde-Archeologie’ stond niet op de verbeelding, terwijl er in de regels wel naar deze aanduiding werd verwezen. Deze aanduiding wordt nu wel op de verbeelding gezet.

De aanduiding ‘specifieke vorm van centrum – kiosk’ stond niet op de digitale verbeelding. Deze wordt alsnog op de digitale verbeelding gezet.

De aanduiding ‘terras’ stond niet op de digitale verbeelding. De aanduiding wordt nu wel op de digitale verbeelding gezet. Verder wordt de aanduiding iets uitgebreid.

Met het oog op het maken van de gewenste loopbrug ontbrak binnen de bestemming Verkeer de aanduiding ‘brug’. Deze wordt alsnog op de verbeelding opgenomen.

De regels

Artikel 3.2.2 onder c wordt veranderd in die zin dat ‘6 m’ wordt veranderd in ‘7 m’.

Artikel 3.2.2 onder e wordt veranderd in die zin dat de dakhelling niet minder mag bedragen dan 40 graden in plaats van niet minder dan 45 graden en ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van centrum – kiosk’ mag de dakhelling niet meer dan 30 graden bedragen in plaats van niet meer dan 10 graden.

Artikel 3.2.2 onder g wordt als volgt gewijzigd: “ter plaatse van en achter de aanduiding ‘gevellijn’ mag uitsluitend worden gebouwd met behoud en/of herstel van de karakteristiek van de straatwand”. De tekst ‘en/of herstel’ wordt dus tussengevoegd.

Aan artikel 4.1 wordt een lid c. toegevoegd: c. een (lucht)brug, te plaatse van de aanduiding ‘brug’.

Aan artikel 4.2 wordt de volgende zin toegevoegd:

Ter plaatse van de aanduiding ‘brug’ mag een verbinding in de vorm van een (lucht)brug, tussen twee gebouwen worden gerealiseerd.

Inzien

Met ingang van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Lemmer – Burgemeester Krijgerplein voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het bestemmingsplan Lemmer - Burgemeester Krijgerplein incl. bijbehorende stukken bij ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.