Bestemmingsplan Lemmer - Doraweg 3 (19-06-2014)

Met het voorliggende bestemmingsplan beoogt de gemeente De Friese Meren medewerking te verlenen aan het aanpassen van de woonbestemming op het perceel Doraweg 3 te Lemmer. Het perceel Doraweg 3 te Lemmer ligt ten noordwesten van de kern Lemmer, in de Brekkenpolder.

Laatste wijziging

Mei 2014

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Reden voor deze bestemmingswijziging ligt in het foutief overnemen van een eerder gevoerde wijzigingsprocedure in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2010. Op 17 augustus 2005 heeft het college van Lemsterland het wijzigingsplan Doraweg 3 vastgesteld. Met dit wijzigingsplan ex artikel 11 WRO verleende de gemeente medewerking aan het wijzigen van de bestemming 'agrarische doeleinden' naar 'woondoeleinden'. Hierbij is een deel van het agrarische perceel aangewezen ten behoeve van de nieuwe bestemming. Normaliter wordt een dergelijke wijziging 1 op 1 overgenomen in de eerstvolgende herziening van het complete bestemmingsplan, echter is dit in dit geval in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2010 niet correct uitgevoerd en is er in afwijking van het wijzigingsplan een kleiner perceel aangewezen voor de bestemming 'wonen'. Aangezien het nu geldende bestemmingsplan niet de mogelijkheid biedt om met een wijzigingsplan deze fout te herstellen, wordt een en ander met dit bestemmingsplan herzien.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Lemmer - Doraweg 3 inzien op ruimtelijkeplannen.nl, op het gemeentekantoor te Joure of op een van de servicepunten van de gemeente.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.