Bestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening (08-05-2019)

In 2010 is het bestemmingsplan Tramdijk Oost vastgesteld. Dit plan voorziet in 3 fasen van woningbouw, waarvan de 3e fase met een uitwerkingsplicht. De eerste fase is nagenoeg gerealiseerd.

Het plangebied van de actualisatie ligt ten noorden van de Melkweg, tussen de voormalige trambaan in het westen en de Straatweg in het oosten. De noordgrens wordt gevormd door de Wielewei. De begraafplaats, het perceel Straatweg 35 en een aan de Wielewei/Straatweg gelegen graslandperceel maken deel uit van het plangebied. Ook basisschool “de Arke” is in het plangebied gelegen. Fase 3 is niet in deze actualisatie meegenomen.

Laatste wijziging

Arpil 2019

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie. Voor de (nagenoeg) gerealiseerde eerste fase is het planologisch kader geactualiseerd. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving. Voor de tweede fase die aan ongeveer 60 woningen ruimte biedt wordt een geactualiseerde verkaveling voorgesteld die flexibel is en ruimte biedt aan zowel vrijstaande-, geschakelde- en rijenwoningen.

Voor de tweede fase is een gedetailleerd beeldkwaliteitsplan opgesteld (opgenomen in bijlage 1 bij het bestemmingsplan). Dit beeldkwaliteitsplan houdt met de vaststelling door de raad een wijziging van de Welstandsnota in en dient daarmee als uitgangspunt voor de begeleiding, het ontwerp en beoordeling van bouwplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.

Inzien

Met ingang van vrijdag 10 mei 2019 liggen gedurende 6 weken het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening met de bijbehorende stukken waaronder het beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening, het beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage op grond van artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder het beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Lemmer - Tramdijk Oost Herziening inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.