Bestemmingsplan Lemmer - Wiepke Hofstraat 5 (14-07-2016)

Het plangebied ligt in het oostelijke deel van Lemmer, op de hoek van de Wiepke Hofstraat met de Jacob de Rookstraat / Fokelinus van de Walstraat. Op bijgaande afbeelding is de locatie verbeeld.

Laatste wijziging

Juni 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt de herinvulling van de locatie Wiepke Hofstraat 5 te Lemmer met een woongebouw met 10 appartementen en bergingen.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 15 juli 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan Lemmer - Wiepke Hofstraat 5 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken kunt u ook inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.