Bestemmingsplan Lemmer - Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) (04-05-2020)

Het betreft een voorgenomen herstructurering in Lemmer van diverse woningen in het gebied Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels).

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Lyaemer Wonen wil aan de Zuiderzeestraat, Parkstraat, Pampusstraat en Flevostraat (deels) een deel van zijn woningvoorraad (75 woningen) vervangen door 59 nieuwe woningen (fase 1 en 2). In het geldende bestemmingsplan ‘ Binnen de Rondweg’ is het plangebied bestemd voor wonen. De woningen dienen binnen de bouwvlakken van dat bestemmingplan te worden gebouwd.  De bouwregels zijn afgestemd op de bestaande woningen. Het nieuwe plan wijkt hiervan af waardoor een nieuw bestemmingsplan nodig is.

Inzien

Met ingang van 8 mei 2020 ligt gedurende 6 weken het op 15 april 2020 door de gemeenteraad van De Fryske Marren ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels)’ met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Lemmer - Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingplan.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.