Bestemmingsplan Mirns - Murnserdyk 17 (24-10-2018)

De voorziene planontwikkeling maakt de omzetting van het agrarisch bouwperceel naar woondoeleinden, de uitbreiding van de bestaande woning, een extra woning en een beheersgebouw voor natuurbeheer en het medegebruik van de agrarische gronden voor natuurdoeleinden mogelijk.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Murnserdyk 17 te Mirns met de omliggende percelen, kadastraal bekend Balk, sectie K, nrs. 409, 410, 413, 414, 1256, 1257, 1258, 1259.

Laatste wijziging

September 2018

Status

Vastgesteld

Wro-coördinatieregeling

Wij doen gelijktijdig kennisgeving van het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat de gemeenteraad op 31 mei 2017 heeft besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betreft de Wro-coördinatieregeling.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling te coördineren en van deze besluiten gelijktijdig kennisgeving te doen.

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt:

  • Het omzetten van de agrarische bestemming naar woondoeleinden met de uitbreiding van het hoofdgebouw en de bijgebouwen;
  • Het realiseren van een extra woning in een deel van de bestaande bedrijfshal in het kader van de ruimte voor ruimteregeling;
  • Het medegebruik van de omringende agrarische gronden voor natuurdoeleinden en de bouw van een beheersgebouw voor natuuronderhoud.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning betreft de activiteit bouwen. Het gaat om het uitbreiden van de bestaande woning en garage en de bouw van een beheersgebouw voor natuuronderhoud op de locatie Murnserdyk 17 te Mirns.

Inzien

Met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 liggen voor zes weken ter inzage:

  • Het op 25 september 2018 (ongewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan Mirns – Murnserdyk 17, het bijbehorende raadsbesluit en bijbehorende stukken;
  • De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande woning en garage en de bouw van een beheersgebouw voor natuuronderhoud op de locatie Murnserdyk 17 te Mirns.

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken evenals de omgevingsvergunning kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Mirns - Murnserdyk 17 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

De overige documenten zijn via de gemeentelijke website raadpleegbaar.

Beroep

Voor de mogelijkheid van beroep worden het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning als één besluit aangemerkt. Beroep kan gedurende de termijn van terinzagelegging worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad en/of college van burgemeester & wethouders;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.