Bestemmingsplan Mirns - Murnserdyk 7 (10-03-2017)

Het plangebied ligt in Mirns, Murnserdyk 7 op het erf achter de bestaande woning en het aansluitende perceel agrarische grond (deels).

Laatste wijziging

Januari 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijk-juridische regeling voor de realisatie van een minicamping met 15 staanplaatsen achter de woning aan de Murnserdyk 7 te Mirns.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

De verbeelding :

Het bouwvlak van de woning wordt verwijderd omdat de bestemming wonen geen bouwvlak kent.

De planregels:

Regel 1.28: begrip kampeermiddel wordt ‘mobiel kampeermiddel’ en  ‘of een stacaravan schrappen’.

Regel 1.29: begrip ‘kleinschalig kampeerterrein’ wordt gewijzigd in ‘minicamping’. Tevens wordt kampeermiddelen wordt vervangen door ‘standplaatsen voor mobiele kampeermiddelen.’

Regel 1.36: toevoegen voor kampeermiddelen: ‘mobiele’.

Regel 3.1. sub c: ‘camperplaatsen’ vervangen door ‘standplaatsen voor mobiele kampeermiddelen’.

Regel 3.5.a onder 1 wordt gewijzigd met dien verstande dat de tekst komt te luiden: 

 • a. het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – minicamping’:
  1. zonder de aanleg, c.q. de instandhouding van de natuurlijke zone met beplanting conform de tekening van de bijlage ‘Beplantingsplan’ bij de regels, waarmee een verantwoorde landschappelijke inpassing is geborgd;

Regel 4.1. Bestemmingsomschrijving wordt gewijzigd met dien verstande dat de tekst als volgt komt te luiden:

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • wonen, al dan niet in combinatie met:
 • een aan-huis-verbonden werkactiviteit, zoals genoemd in de bijlage bij de regels;
 • aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

met daaraan ondergeschikt:

 • het behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden;
 • parkeervoorzieningen, wegen en paden;

met de daarbij behorende:

 • tuinen en erven, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Regel 4.4.1 onder 1, tweede bolletje: 50 m2 wordt 75 m2 , conform 4.4.2.

Regel 4.4.1 onder b. Gebruik bijgebouw wordt gewijzigd met dien verstande dat de tekst als volgt komt te luiden:

Het gebruik van een ondergeschikt deel van het bijgebouw ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden met een oppervlakte van ten hoogste 30m².  

Regel 4.4.2 wordt gewijzigd met dien verstande dat: Sub. d, g en h worden verwijderd.

Bijlage bij de planregels

Met het oog op de in artikel 3 van de planregels opgenomen voorwaardelijke verplichting wordt het ‘Beplantingsplan’ als bijlage bij de regels opgenomen, in plaats van bij de toelichting.

Voor zover nodig wordt de toelichting aan deze wijzigingen aangepast.

De tekst op pg. 8 met betrekking tot de hoge beplanting wordt aangepast, omdat ook enkele solitaire bomen worden geplant.

Verder wordt de tekst op pg. 10 m.b.t. luxe kamperen aangepast.

Pg. 9: figuur 5 wordt vervangen door correcte bouwtekening.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

Met ingang van 10 maart 2017 ligt gedurende 6 weken het op 25 januari 2017 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Mirns-minicamping Murnserdyk 7, het bijbehorende raadsbesluit en de bijbehorende stukken, ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Mirns - minicamping Murnserdyk inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.