Bestemmingsplan Nijehaske - Businesspark Friesland (06-07-2011)

Het plangebied wordt globaal begrensd door : ten noorden de A7, ten oosten het Heerenveens Kanaal, ten zuiden de Jousterweg en ten westen de bestaande weg Business Park Friesland West voor zover gelegen op Skarsterlâns grondgebied.

Laatste wijziging

Juli 2011

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan is een actualisatie van het oude bestemmingsplan en bevat een juridische planologische regeling voor het bestaande bedrijventerrein Business Park Friesland (west) dat is bedoeld voor hoogwaardige bedrijven in de lichte industrie, distributie en groothandel.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Nijehaske - Businesspark Friesland inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.