Bestemmingsplan Nijemirdum – De Bremer Wyldernis 1 (03-12-2019)

Het plangebied betreft het perceel De Bremer Wyldernis 1 in Nijemirdum.

Laatste wijziging

November 2019

Status

Gewijzigd vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming 'Woondoeleinden' wordt vergroot ten behoeve van ruimte voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk op het perceel.

Inzien

Met ingang van vrijdag 6 december 2019 ligt gedurende 6 weken het op 30 oktober 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Nijemirdum – De Bremer Wyldernis 1 met de bijbehorende stukken ter inzage.

De wijziging is aangebracht naar aanleiding van een door de raad aangenomen amendement en heeft betrekking op paragraaf 3.3.1 van de toelichting. In paragraaf 3.3.1 wordt ingegaan op de Ontwerp Omgevingsvisie van De Fryske Marren. Dit is geen vastgestelde beleid. In het vastgestelde plan is paragraaf 3.3.1 daarom geschrapt.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Nijemirdum - De Bremer Wyldernis 1 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.