Bestemmingsplan Nijemirdum – De Bremer Wyldernis 1 (24-07-2019)

Het plangebied betreft het perceel De Bremer Wyldernis 1 in Nijemirdum.

Laatste wijziging

Juni 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming 'Woondoeleinden' wordt vergroot ten behoeve van ruimte voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk op het perceel.

Inzien

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – De Bremer Wyldernis 1 met bijbehorende stukken met ingang van 26 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Nijemirdum - De Bremer Wyldernis 1 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – De Bremer Wyldernis 1
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.