Bestemmingsplan Oosterzee - Buren 35 (11-02-2020)

Het plangebied betreft het perceel Buren 35 in Oosterzee.

Laatste wijziging

Januari 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het perceel Buren 35 te Oosterzee heeft op basis van het geldende bestemmingsplan Oosterzee - Buren een woonbestemming. Op het perceel zijn echter een onderhoudsbedrijf en een kleinschalig bedrijf, een atelier in textiel gevestigd. Binnen de woonbestemming is deze bedrijvigheid niet toegestaan. Om het huidige gebruik planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.

Inzien

Met ingang van vrijdag 14 februari 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Oosterzee – Buren 35 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Oosterzee - Buren 35 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oosterzee - Buren 35
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling  Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.