Bestemmingsplan Oosterzee – Herenweg 95 (06-03-2020)

Het plangebied betreft het perceel Herenweg 95 in Oosterzee.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het perceel Herenweg 95 te Oosterzee heeft op basis van het geldende bestemmingsplan Echten een bedrijfsbestemming. Binnen deze bestemming is een bedrijfswoning toegestaan. Op het perceel is echter geen bedrijf meer aanwezig. De toekomstige eigenaren van het perceel zijn voornemens het perceel te gaan gebruiken voor reguliere bewoning. Om het reguliere woongebruik planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan op de volgende punten:

  • In paragraaf 4.4 is de volgende tekst toegevoegd: “Voor de functiewijziging is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn als bijlage aan het bestemmingsplan toegevoegd. Geconcludeerd wordt dat de bodem van geschikte kwaliteit is voor de woonfunctie.”
  • Het bodemonderzoek is als bijlage 2 aan de toelichting van het bestemmingsplan toegevoegd.

Inzien

Met ingang van vrijdag 13 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oosterzee – Herenweg 95 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Oosterzee - Herenweg 95 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.