Bestemmingsplan Oudehaske - Bedrijventerrein 2017 (21-02-2019)

Dit plan betreft het bedrijventerrein ten noorden van Oudehaske, aan weerszijden van de Haskerútgongen. De noordzijde wordt begrensd door de Nije Fjildwei. Een perceel in het zuidwesten van het bedrijventerrein dat nu nog is opgenomen in het bestemmingsplan Oudehaske 2016 is vanwege de eigendomssituatie ook aan het plangebied van het bestemmingsplan Oudehaske-Bedrijventerrein 2017 toegevoegd.

Laatste wijziging

December 2018

Status

Vastgesteld

Inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oudehaske”. Het is een actualisatie, dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het plangebied is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

Regels

In artikel 1 lid 1.37 is “pelletkorrels” toegevoegd aan de opsomming van artikelen (na “bouwmaterialen”).

Artikel 4 lid 4.1 sub a onder 4 is vervallen. De nummers 5 tot en met 9 zijn hierdoor vernummerd.

In artikel 4 lid 4.4 Specifieke gebruiksregels is de in sub b genoemde omvang voor de toegestane verkoopvloeroppervlakte gewijzigd van 850m² in 1200m².

Verbeelding

De voor het perceel Appelhof 4 op de verbeelding aangegeven functieaanduiding “dh” (detailhandel) is vervangen door de functieaanduiding “dhp” (detailhandel perifeer).

In het renvooi is de functieaanduiding “dh”(detailhandel) vervallen.

Het voor het perceel Appelhof 7-9 op de verbeelding aangegeven bouwvlak is over de breedte van het bestaande bouwvlak (23m) in westelijke richting vergroot over een lengte van 15 meter.

Ambtshalve wijziging

Regels

In artikel 4 Bedrijventerrein onder 4.2 Bouwregels lid 4.2.1 is een sublid d toegevoegd

4.2.1 d. de afstand van een gebouw of overkapping ten opzichte van de zijdelingse en de achterperceelgrens zal ten minste 3,50m bedragen;

en in artikel 4.3 Afwijken van de bouwregels is een nieuw artikellid sub c toegevoegd om een afwijking van deze regel mogelijk te maken:

4.3. c   het bepaalde in lid 4.2.1 onder d in die zin dat de afstand van een gebouw en/of overkapping tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind tot 0 m, mits de bereikbaarheid voor hulpdiensten gegarandeerd blijft.

Inzien

Met ingang van vrijdag 22 februari 2018 ligt gedurende 6 weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oudehaske – Bedrijventerrein met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oudehaske - Bedrijventerrein 2017 ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.