Bestemmingsplan Oudehaske - Bedrijventerrein 2017 (03-07-2018)

Dit plan betreft het bedrijventerrein ten noorden van Oudehaske, aan weerszijden van de Haskerútgongen. De noordzijde wordt begrensd door de Nije Fjildwei. Een perceel in het zuidwesten van het bedrijventerrein dat nu nog is opgenomen in het bestemmingsplan Oudehaske 2016 is vanwege de eigendomssituatie ook aan het plangebied van het bestemmingsplan Oudehaske-Bedrijventerrein 2017 toegevoegd.

Laatste wijziging

Juni 2018

Status

Ontwerp

Inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oudehaske”. Het is een actualisatie, dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het plangebied is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Inzien

Met ingang van vrijdag 6 juli 2018 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Oudehaske-Bedrijventerrein 2017 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde ontwerpbestemmingsplan Oudehaske - Bedrijventerrein 2017 ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oudehaske-Bedrijventerrein 2017
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.