Bestemmingsplan Oudehaske - Parkzone (04-12-2014)

Het plangebied heeft betrekking op het gebied direct ten oosten van Oudehaske dat grenst aan de percelen van particuliere woningbouw aan de Menning. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de zuidgrens van het perceel Jousterweg 148. Aan de oostzijde wordt de kadastrale grens aangehouden van het eigendom van de gemeente. Deze grens loopt door de verbrede, grotendeels dichtgegroeide sloot aan de westzijde van het kadastrale perceel L 2330.

Laatste wijziging

December 2014

Status

Vastgesteld

Inhoud

Met het bestemmingsplan wordt beoogd een robuuste ecologische zone ten oosten van Oudehaske te realiseren. Deze zone wordt ruim 50 meter breed en zal worden ingericht met water, riet, en een beperkte oppervlakte struweel. De overgang van het dorp naar het landschap kan hierdoor een kwaliteitsimpuls krijgen.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oudehaske - Parkzone inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.