Bestemmingsplan Oudehaske (22-11-2017)

Het bestemmingsplan zoals dat eerder al op 26 oktober 2016 werd vastgesteld door de gemeenteraad omvat het gehele dorp Oudehaske, met uitzondering van het ten noorden daarvan gelegen bedrijventerrein, de locatie voor het Kulturhûs en de locatie voor de Parkzone.

Laatste wijziging

Oktober 2017

Status

Vastgesteld

Inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestaande plannen voor het dorp Oudehaske. De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan op grond van artikel 6:19 van de algemene wet bestuursrecht

Tegen het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan Oudehaske, is beroep ingesteld. Dit beroep heeft betrekking op het bedrijf zoals dat op het perceel Jousterweg 51 te Oudehaske wordt uitgeoefend. De raad wil op een aantal punten aan het beroep tegemoet komen. De bestemming voor het perceel Jousterweg 51 was onbedoeld te ruim geformuleerd. De inrichtingsschets waarnaar in de regels werd verwezen was niet juist vertaald op de verbeelding van het bestemmingsplan en de parkeerbepaling verwees naar een beleidsnota, terwijl deze beleidsnota nog niet is vastgesteld. Met het besluit van 31 oktober 2017 heeft de gemeenteraad dit hersteld. De wijzigingen zijn aangebracht in de artikelen 5.1, 5.2.1, 5.4, 8.3.1 en artikel 26. Ook is de verbeelding voor het perceel Jousterweg 51 aangepast. Tenslotte is de toelichting aangepast en is een akoestisch onderzoek over het bedrijf op Jousterweg 51 als bijlage aan de toelichting toegevoegd.

Inzien

Met ingang van vrijdag 24 november 2017 ligt gedurende 6 weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oudehaske met het daarbij behorende herstelbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan is met dit besluit gewijzigd. Het herstelbesluit van 31 oktober 2017, dat is genomen op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, is opgenomen als bijlage in het bestemmingsplan Oudehaske.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oudehaske ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad met de vaststelling van het herstelbesluit van 31 oktober 2017 heeft aangebracht, kunnen tegen dat besluit binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het herstelbesluit. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.

Het eerder ingestelde beroep bij de Raad van State, dat is gericht tegen het besluit van de raad van 26 oktober 2016 tot vaststelling van het genoemde bestemmingsplan Oudehaske, heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege mede betrekking op het herstelbesluit zoals dat op 31 oktober 2017 is genomen. De indiener van dat beroep hoeft dus niet opnieuw beroep in te stellen tegen het herstelbesluit van 31 oktober 2017.

Inwerkingtreding

Het herstelbesluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het herstelbesluit niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.