Bestemmingsplan Oudemirdum – Beukenlaan 13 (27-01-2020)

Het plangebied betreft het perceel Beukenlaan 13 in Oudemirdum.

Laatste wijziging

December 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij het gebruik van twee recreatiechalets op het perceel planologisch wordt geregeld.

Inzien

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 13 te Oudemirdum met bijbehorende stukken met ingang van 31 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Oudemirdum - Beukenlaan 13 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Beukenlaan 13
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling  Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.