Bestemmingsplan Oudemirdum – Beukenlaan 13 (11-06-2020)

Het plangebied betreft het perceel Beukenlaan 13 in Oudemirdum.

Laatste wijziging

Mei 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij het gebruik van twee recreatiechalets op het perceel planologisch wordt geregeld.

Inzien

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 13 te Oudemirdum met bijbehorende stukken met ingang van 31 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn vanaf maandag 15 juni weer open volgens de reguliere openingstijden.

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Oudemirdum - Beukenlaan 13 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling  Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.