Bestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 (04-05-2020)

Het plangebied betreft de percelen Hoitebuorren 2 en 11 in Oudemirdum.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij het woonperceel Hoitebuorren 2 in zijn geheel wordt verplaatst en het agrarische bouwvlak op het perceel Hoitebuorren 11 wordt verschoven.

Inzien

Met ingang van vrijdag 29 november 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

U kunt het bestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.