Bestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand (28-04-2020)

Het plangebied ligt op ongeveer 1,5 kilometer ten noordwesten van het dorp Oudemirdum aan de Oude Balksterweg.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt op bovengenoemde locatie een uitbreiding van de reeds bestaande camping De Bosrand. Deze uitbreiding (2,8 ha) vindt plaats op agrarische gronden en is direct aansluitend aan de bestaande camping en zal daarmee één geheel gaan vormen. Mede door herstructurering van het huidige campingterrein (ruimere opzet) zal de gewenste uitbreiding uiteindelijk een netto toename van 21 plaatsen behelzen.

Gewijzigd vastgesteld

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn gedaan op advies van Brandweer Fryslân en het Wetterskip en zijn van technische aard. De wijzigingen hebben geen invloed gehad op het plan zoals dat in de ontwerpfase ter inzage heeft gelegen.

Inzien

Met ingang van 1 mei 2020 ligt gedurende 6 weken het op 15 april 2020 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding camping De Bosrand met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure.

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

U kunt het bestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.