Bestemmingsplan Oudemirdum (08-11-2016)

In bijgaande figuur is de exacte begrenzing van het plangebied aangegeven. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de omliggende bestemmingsplannen.

Laatste wijziging

Oktober 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

De gemeente De Fryske Marren is bezig de geldende bestemmingsplannen te actualiseren. Als tussenstap in dit proces heeft de gemeente op 19 november 2014 de beheersverordening Balk, Bantega, Echtenerbrug-Delfstrahuizen, Harich, Lemmer en Oudemirdum vastgesteld. In deze beheersverordening zijn de voorheen geldende bestemmingsplannen voor Oudemirdum verwerkt, behalve een bestemmingsplan voor een Multifunctioneel Centrum (MFC). Hier is een apart bestemmingsplan voor van toepassing (bestemmingsplan Oudemirdum - Multifunctioneel Centrum, vastgesteld op 23 november 2010).

De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeenteraad heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Op de verbeelding is het perceel agrarische grond naast Kerkstraat 27 voorzien van een bestemming “Horeca” (om een hotel mogelijk te maken) met een bouwvlak overeenkomstig de voorheen geldende bestemming;
 • Op de verbeelding is het bovenbedoelde perceel tevens voorzien van een aanduiding “wetgevingzône-wijzigingsgebied”;
 • In artikel 12 “Horeca” is ten behoeve van genoemd wijzigingsgebied een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd op basis waarvan de bestemming “Horeca” gewijzigd kan worden in een bestemming “Agrarisch-Cultuurgrond”;
 • Paragraaf 5.2 van de Toelichting is op bovenbeschreven wijzigingen aangepast;
 • Op de verbeelding is op het perceel Kerkstraat 27 een aanduiding “specifieke vorm van recreatie-recreatieve bewoning 1” aangebracht en ook in het renvooi opgenomen;
 • In artikel 17 “Wonen-1” is in lid 17.1 onder a.7 de volgende zinsnede toegevoegd: ‘en “specifieke vorm van recreatie-recreatieve bewoning 1”.

Inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Met ingang van 11 november 2016 ligt gedurende 6 weken het op 28 december 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oudemirdum met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oudemirdum inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.