Bestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer (02-12-2020)

Het plangebied betreft het perceel Plattedijk 32 te Lemmer.

Laatste wijziging

November 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Aan de Plattedijk 32 te Lemmer is een melkveebedrijf gevestigd. Het bedrijf wil zijn bedrijfsvoering gaan uitbreiden met een nieuwe opslagloods (circa 1.375 m2), sleufsilo (circa 2.100 m2) en een waterbassin. De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2010 gemeente Lemsterland. De gebouwen bevinden zich namelijk gedeeltelijk buiten de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' en binnen de bestemming 'Agrarisch'. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een uitbreiding van de begrenzing van het bestaande bestemmingsvlak nodig.

Inzien

Met ingang van vrijdag 4 december 2020 tot en met donderdag 14 januari 2021 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.