Bestemmingsplan recreatiewoningen Lutsmond – Noord (27-11-2018)

Het plangebied van dit bestemmingsplan  omvat de agrarische gronden ten zuidwesten van het huidige recreatiepark Markant. De gronden van camping Marswâl in Balk maken ook deel uit van het plangebied.

Laatste wijziging

Oktober 2018

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan omvat een ruimtelijke juridische regeling voor een nieuw complex ten zuiden van Markant met maximaal 50 hoogwaardige recreatiewoningen; de woning aan het Tsjamkedykje 5 wordt de bedrijfswoning bij het terrein, hierbij wordt een receptiegebouw gerealiseerd dat tevens dient voor opslag en onderhoud.

Het nieuwe park krijgt ter hoogte van restaurant paviljoen Badmeester Keimpe een ontsluiting op het Tsjamkedykje; tussen deze nieuwe aansluiting en de trailerhelling is een beweegbare brug voorzien met een doorvaarthoogte van minimaal 1,5 meter waarmee een groot deel van de boten het park kunnen bereiken zonder dat de brug geopend hoeft te worden. Voor de locatie is een beeldkwaliteitsplan ontworpen met daarin opgenomen specifieke toetsingscriteria voor de recreatiewoningen.

Inzien

Met ingang van 30 november 2018  ligt gedurende zes weken het (nieuwe) voorontwerpbestemmingsplan Recreatiewoningen Lutsmond - Noord  ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het voorontwerpbestemmingsplan recreatiewoningen Lutsmond Noord inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie  over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Recreatiewoningen Lutsmond –Noord;
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders nemen besluit over de overleg- en inspraakreacties . Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt besloten om het ontwerpbestemmingsplan met ontwerp beeldkwaliteitsplan gereed te maken  voor de formele vaststellingsprocedure met  zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.

N.B. Op 10 mei 2016 heeft een voorontwerpbestemmingsplan voor de locatie voor overleg en inspraak ter inzage gelegen; er is thans een nieuw plan voor de locatie gemaakt waardoor de procedure over het voorontwerpbestemmingsplan uit 2016 is stopgezet.