Bestemmingsplan Rohel - Meerweg 6 (11-02-2016)

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt tussen de percelen Meerweg 4 en 8 te Rohel. Het betreft een deel van het kadastrale perceel van 2.830 m2. Een deel hiervan blijft de agrarisch gebiedsbestemming houden. De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven in bijgaande figuur.

Laatste wijziging

September 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

In het landelijk gebied ten noorden van het Tjeukemeer ligt een ruim opgezet bebouwingscluster aan de Meerweg. Tussen de woonpercelen met huisnummers 4 en 8 ligt een open plek in dit cluster. Tot de jaren ‘80 heeft hier een klein woonhuis gestaan. Bij de gemeente De Fryske Marren is het verzoek ingediend om hier weer een woonhuis te mogen bouwen.

In de laatste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied (dat is opgenomen in de nu geldende beheersverordening) heeft het voormalig woonperceel een agrarische bestemming gekregen. Daarom is het initiatief op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 1.3.

Na overleg met de provincie Fryslân heeft de gemeente besloten om in principe medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een nieuwe woning op het perceel. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch‐planologisch kader waarbinnen een bouwkavel wordt gerealiseerd.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Rohel - Meerweg 6 te Rohel inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 14 oktober 2016 gedurende zes weken ook ter inzage bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.