Bestemmingsplan Rottum 2016 (18-05-2017)

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het grootste deel van het dorp Rottum. Het plan beslaat daarmee de bebouwingsconcentratie aan de Badweg (t/m nummer 45)-Heechhout en de oostelijk daarvan gelegen woonwijk (Fang, Molenlaan, Wjukslach, Skans en Fonder), met aan de Binnendyk ook enkele maatschappelijke- en sportvoorzieningen. De percelen aan de Binnendyk 27 t/m 37 en de begraafplaats alhier maken tevens deel uit van de actualisatie. De tussen de beide grote bebouwingsconcentraties liggende lintbebouwing is opgenomen in het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Laatste wijziging

Mei 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan voor het grootste deel van het dorp Rottum. De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeente heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is zoveel mogelijk afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Inzien

Met ingang van 19 mei 2017 ligt gedurende 6 weken het op 3 mei 2017 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rottum 2016 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Rottum 2016 ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.