Bestemmingsplan Ruigahuizen - Natuurbegraafplaats Fryslân-West (10-04-2017)

Bestemmingsplan Ruigahuizen - Natuurbegraafplaats

De locatie is gelegen in de omgeving van Ruigahuizen, tegen het bos van de Bremer Wildernis. Zowel het bos van de Bremer Wildernis als de beoogde locatie van de Natuurbegraafplaats maken deel uit van de EHS. De overige aanliggende gronden zijn landbouwgronden.

Het plangebied volgt de kadastrale grenzen van de gronden die door de initiatiefnemer verworven zijn. Daarnaast is de hoofdwatergang die tussen de percelen doorloop opgenomen in het plangebied. Het plangebied is ruim 8 hectare groot.

De begrenzing van het plangebied is op de bijgaande luchtfoto aangegeven.

Laatste wijziging

Maart 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling van een natuurbegraafplaats nabij de Bremer Wildernis, tussen Ruigahuizen en Sondel. Het natuurbegraven is sinds enkele jaren aan een gestage opmars begonnen. In de omgeving van Zuidwesthoek is echter nog geen natuurbegraafplaats aanwezig.

De beoogde locatie is een voormalig productiebosje van Acaciahout. De initiatiefnemer wil het omvormen tot een gevarieerd, natuurlijk bos dat ruimte biedt aan natuurbegraven.

Hiervoor is een inrichtingsvoorstel gemaakt. De gemeente De Fryske Marren heeft uitgesproken positief te staan tegenover het initiatief en wil medewerking verlenen aan de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats.

In het onderhavige bestemmingsplan wordt de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het perceel beschreven en planologisch vastgelegd.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Planregel: Artikel 3.2.1. onder c wordt gewijzigd met dien verstande dat de tekst komt te luiden: c. de oppervlakte van een overkapping bedraagt ten hoogste 100 m².

Toelichting: Gebleken is dat in het Beheer- en inrichtingsplan en in de toelichting van het bestemmingsplan in paragraaf 4.2.1. een afbeelding van het ontwerp voor de Natuurbegraafplaats is opgenomen waarop het zoekgebied voor de graven gedeeltelijk het gebied met de dubbelbestemming Archeologie overlapt. De afbeelding wordt gecorrigeerd opgenomen in de toelichting en het beheer- en inrichtingsplan.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

Met ingang van 14 april 2017 ligt gedurende 6 weken het op 1 maart 2017 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Ruigahuizen-Natuurbegraafplaats Fryslân-West, het bijbehorende raadsbesluit en de bijbehorende stukken, ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Ruigahuizen - Natuurbegraafplaats Fryslân-West inzien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.