Bestemmingsplan Scharsterbrug – Roazebosk (13-09-2019)

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt ingeklemd tussen de A7 en Joure Zuid; bij de herinrichting van de A7 bij Joure is een deel van de oude snelweg niet meer als zodanig in gebruik. Bedoeling is om een deel van het vrijgekomen stuk snelweg in te richten als groene parkzone.

Laatste wijziging

Augustus 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van een toegankelijke parkrandzone die aansluit bij het bestaande bosperceel aan de zuidzijde van het plangebied. Om de inrichting mogelijk te maken, is het wijzigen van het bestemmingsplan nodig naar een groene bestemming waarin ruimte is voor paden, een nieuwe plek voor het kunstwerk ‘Skip mei lading’ en grondwal.

Over de inrichting van het Roazebosk is op 11 juli jl. een inloopbijeenkomst gehouden.

Inzien

Met ingang van 18 september 2019 ligt gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Roazebosk  in het kader van de formele vaststellingsprocedure voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Scharsterbrug - Roazebosk 11a inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug - Roazebosk
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.