Bestemmingsplan Scharsterbrug – Roazebosk (06-10-2020)

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt ingeklemd tussen de A7 en Joure Zuid. Na de herinrichting van de A7 bij Joure is een deel van de oude snelweg niet meer als zodanig in gebruik. Bedoeling is om een deel van het vrijgekomen stuk snelweg in te richten als bos.

Laatste wijziging

September 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het planvoornemen bestaat uit een herinrichting van het voormalig snelweg gebied  voor een uitbreiding  van It Roazebosk aansluitend bij het bestaande bosperceel aan de zuidzijde van het plangebied. Om de inrichting mogelijk te maken, is het wijzigen van het bestemmingsplan nodig naar een bosbestemming waarin ruimte is voor paden, een nieuwe plek voor het kunstwerk ‘Skip mei lading‘ en de grondwal.

Gewijzigd vastgesteld

Als gevolg van de binnengekomen zienswijzen is het inrichtingsplan gewijzigd. Het nieuwe inrichtingsplan en de toelichting die erbij hoort zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De bestemming ‘Groen’ is gewijzigd in de bestemming ‘Bos’.

Inzien

Met ingang van 9 oktober 2020 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het op 16 september 2020 door de gemeenteraad van De Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Scharsterbrug - Roazebosk’ met bijbehorende stukken.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Scharsterbrug - Roazebosk 11a inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.