Bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei (06-02-2019)

Met ingang van 8 februari 2019  ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga – Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei voor iedereen  ter inzage.

Laatste wijziging

Januari 2019

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

Twee initiatiefnemers zijn voornemens om hier een watersportaccommodatie met een kabelwaterskibaan en een strandpaviljoen te realiseren. De parkeervoorziening  wordt aangepast. Aan de waterzijde bevindt zich een startplatform ten behoeve van de waterskibaan en een terras. In het water wordt aansluitend een fun steiger  gemaakt.

Het bestemmingsplan beoogt een ruimtelijk juridische regeling voor deze ontwikkeling. Als bijlage bij het bestemmingsplan is een m.e.r.- beoordelingsnotitie (Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (vormvrij)) gevoegd, op basis waarvan burgemeester en wethouders hebben vastgesteld dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Tegen een m.e.r. beoordelingsbesluit is overigens geen apart bezwaar of beroep mogelijk.

Inzien

Met ingang van 8 februari 2019  ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga – Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei voor iedereen  ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Daarnaast kunt U het voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga - Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga -Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt door burgemeester en wethouders een besluit genomen over het gereed maken van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp welstandsontwikkelcriteria voor de  vaststellingsprocedure met  zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.