Bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Tsjûkemarwei 2 (10-07-2014)

De Tsjûkemarwei is onderdeel van de N927, dit is de aansluiting tussen de A-6 en Spannenburg. Dit deel van het bedrijventerrein “Slotmolen” langs de Tsjûkemarwei kan gekarakteriseerd worden als een gemengd gebied. Er zijn kantoren en showrooms (auto’s en kunststofkozijnen) gevestigd maar ook een fitnesscentrum, dierenarts en een tandarts.

Laatste wijziging

Juni 2014

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

De gemeente Skarsterlân heeft op 29 juni 2000 een bouwvergunning verleend voor de bouw van een kantoor met magazijn en een vrijstaande bedrijfswoning op het perceel Tsjûkemarwei 2 te Sint Nicolaasga. Het kantoorpand is gerealiseerd, maar het magazijn en de bedrijfswoning nog niet. De bedrijfswoning en het magazijn kunnen op grond van de in 2000 verleende bouwvergunning worden gebouwd, maar de bedrijfswoning mag echter wegens strijd met het vigerende bestemmingsplan niet in gebruik worden genomen. Het geldende bestemmingsplan is op 28 januari 2009 vastgesteld. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan is de bouwmogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande bedrijfswoning komen te vervallen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2013 besloten hieraan alsnog medewerking te verlenen, mits de noodzaak voor de bedrijfswoning voldoende is aangetoond. Het voorliggende bestemmingsplan gaat onder andere in op de noodzaak van de vrijstaande bedrijfswoning waarvoor in 2000 een bouwvergunning is verleend.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 maart 2014 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Heremastate 1 te Joure en op de servicekantoren in Balk, Dubbelstraat 1 en Lemmer, Vissersburen 88 gedurende de openingstijden. U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Tsjûkemarwei 2, Sint Nicolaasga - inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.