Bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Westend 9 (04-01-2017)

Het betreffende perceel ligt aan de rand van het bedrijventerrein “Slotmolen”. Het perceel wordt ontsloten via de Westend die bij de rotonde aansluit op de Tsjûkemarwei. Naast het perceel ligt een voormalig agrarisch bedrijf. Dit perceel heeft ingevolge het recentelijk vastgestelde bestemmingsplan “Sint Nicolaasga – uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen” de bestemming “wonen-werken” gekregen. Tot voor kort was op dit perceel een groot veehouderij gevestigd. Aan de andere kant van het perceel zijn meerdere percelen waar een combinatie van wonen-werken plaatsvindt. Het perceel Westend 9 ligt in een soort overgangsgebied grenzend aan het bedrijventerrein Slotmolen kan daarom gekarakteriseerd worden als een gemengd gebied.

Laatste wijziging

December 2016

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het perceel Westend 9 te Sint Nicolaasga ligt aangrenzend aan het onlangs vastgestelde bestemmingsplan “Sint Nicolaasga – uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen”. Naar aanleiding van de ontwikkelingen op het naastgelegen terrein heeft de heer Nagelhout een verzoek ingediend om de bestemming van zijn perceel eveneens te wijzigen. Het college van de gemeente Skarsterlân heeft op 12 december 2012 hiermee ingestemd mits aan verschillende ruimtelijke voorwaarden kon worden voldaan. Het perceel Westend 9 wordt gesplitst, waarbij de oorspronkelijke woonboerderij de woonfunctie behoudt en het achterste deel van het perceel een bedrijfsfunctie krijgt. Onderhavig bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling ten behoeve van het perceel Westend 9 te Sint Nicolaasga waarmee het perceel een bestemming “wonen – 3” en een bestemming “wonen - werken” wordt toegekend.

Inzien

Met ingang van vrijdag 6 januari 2017 ligt gedurende zes weken het op 20 december 2016 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Westend 9 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Westend 9 ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.