Bestemmingsplan Sintjohannesga - Rotsterhaule 2017 (24-07-2018)

Het plan omvat de kernen Sintjohannesga en Rotsterhaule; de straat genaamd ‘Streek’ doorkruist deze kernen.

Laatste wijziging

Juni 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan is een actualisatiebestemmingsplan en heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het plangebied is daarvoor geïnventariseerd zodat zoveel mogelijk de actuele situatie in beeld is voor het leggen van de bestemmingen. Rekening is gehouden met recent beleid en regelgeving.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling is toegevoegd de standaardbepaling over parkeren uit het ‘Parapluplan parkeren’ in artikel 24 van de regels.

Inzien

Met ingang van 27 juli 2018 ligt gedurende 6 weken het op 11 juli 2018 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Sintjohannesga Rotsterhaule 2017 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sintjohannesga Rotsterhaule 2017 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.