Bestemmingsplan Terherne - De Syl 12 te Terherne (28-01-2016)

Bestemmingsplan Terherne - De Syl 12 te Terherne

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de zuidoostelijke oever van het Terhernster Mar, grenzend aan het bestaand bebouwd gebied van Terherne. Het plangebied beslaat bijna 3,5 ha en wordt gevormd door de gronden op het adres De Syl 12 (met bedrijfswoning op de Syl 10/11).

Laatste wijziging

Januari 2016

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

In het plangebied is het watergebonden bedrijf Van der Veen Jachtbemiddeling gevestigd. Op het zuidelijke deel van het terrein vindt de verkoop van jachten plaats, deels overdekt in een schiphuis met circa 40 ligplaatsen en werkplaats. Dit terrein wordt Jachtwerf de Horne genoemd. Het bedrijf is echter meer dan alleen jachtbemiddeling, het is aan de noordzijde ook actief in het bieden van aanleggelegenheid met voorzieningen voor de kortere dan wel langere termijn (passantenplaatsen respectievelijk aanlegplaatsen). Dit deel van het terrein wordt onderscheiden als Jachthaven de Horne.

Er bestaan plannen voor uitbreiding van de bestaande verkoophaven van het bedrijf waartoe ook het bestaande schiphuis met werkplaats wordt uitgebreid (van 3.224 m2 naar 4.672 m2). Dit alles vindt vrijwel in zijn geheel plaats in het plandeel met de bedrijfsbestemming. Een ondergeschikt deel van de recreatiebestemming wordt hier ook voor aangewend (ca. 500 m2 van de voorgenomen uitbreiding van het schiphuis). Het geldende bestemmingsplan laat de uitbreiding van het schiphuis gezien de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ en het op de kaart aangegeven bouwvlak niet toe.

Ook is uitbreiding van het recreatieve gedeelte van de haven richting het noorden voorgenomen. Deze uitbreiding vindt met steigers buiten de grenzen van de geldende bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ in de bestemming ‘Water’ van zowel het geldende bestemmingsplan “Terherne – Kom” als wel “Buitengebied 2008” plaats. Ook dit voornemen is niet passend in de bouw- en gebruiksmogelijkheden die van kracht zijn in de geldende bestemmingsplannen.

Om het beoogde gebruik en het bouwen in planologisch-juridische zin toch mogelijk te maken, is een herziening van de geldende bestemmingsplannen noodzakelijk. Dit vindt plaats met voorliggend bestemmingsplan. De doelstelling van dit bestemmingsplan kan dan ook worden samengevat als het treffen van een passende juridisch-planologische regeling in het plangebied die recht doet aan de gewenste gebruik- en bebouwingsituatie.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Terherne - De Syl 12 te Terherne inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 29 januari 2016 gedurende zes weken ook ter inzage bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)